Обявление № 35/20. 05. 2014 год.

20/5/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 35/20. 05. 2014 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Гюлтен  Гюнайдън Узун  , собственик  на поземлен имот с идентификатор 73496.501.955 от Кадастрална карта на гр.Тутракан  е издадена Заповед № РД-04-559/20.05.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                      ПУП – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 955 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.София;  в кв.129 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
 
      
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                      / д-р Д.Стефанов /