Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

19/5/2014
Решение, обявление и документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции