Уведомление № 34 /10. 05. 2014 год.

10/5/2014
УВЕДОМЛЕНИЕ
 № 34 /10. 05. 2014 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.149, ал.1от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/уведомява заинтересуваните, че е издадено Разрешение за строеж №13/ 09. 05 .2014год. от Главния архитект на Община Тутракан за строеж на :
      „Модулен  наблюдатителен  комплекс  -   кула за видеонаблюдения за      
            превенция на горски пожари в землището на гр.Тутракан”
                       Местонахождение: в УПИ V –3792  в кв.69 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006год. на Общински съвет Тутракан; в Поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 3792 по Кадастрална карта на гр.Тутракан.
 
                На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж  заедно с одобрения инве-стиционен проект може да бъде обжалвано по законосъобразност от заинтересуваните лица чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на РДНСК/регионална дирекция за национален строителен контрол/ в 14-дневен срок от настоящото съобщение.
 
 
      
 
                                                                       Кмет  на Община Тутракан: ____П/П___
                                                                                                 / д-р Д.Стефанов /