Обявление № 33/10. 05. 2014 год.

10/5/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 33/10. 05. 2014 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, чесъс Заповед №РД-04-509/10.05.2014год. на Кмета на Община Тутракан е разрешено на„ Аким Нел” ЕООД , ЕИК118550515 суправител Шермин Мехмед Пехливанова  да се възложи изработване  на проект:
                     Подробен устройствен план /ПУП/  – Изменение на План за регулация  и застрояване /ИПРЗ/ за имоти с идентификатори  73496.500.4091  и 73496.500.4027,  като се запазва уличната  регулация в кв.3 по плана на гр.Тутракан.
 
      
 
 
                                                                       Кмет  на  Община Тутракан: ____П/П_____
                                                                                           / д-р Д.Стефанов /