Обвление № 32 / 30. 04. 2014год.

30/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 32 / 30. 04. 2014год.
 
           Във връзка с чл.128, ал.2и ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.2и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ е изработен: Подробен устрой-ствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/  с възложител Мариян Алеков Миланов – собственик  на поземлен имот №119 в кв.13,  за който по регулационен план на селото е отреден УПИ ІІ в кв.13 по плана на с.Преславци – Кадастрален план, одобрен със Заповед №РД-02-14-1543/1999г. на МРРБ и Регулационен план, одобрен със Заповед №295/ 2001г. на Общински съвет Тутракан
С ПУП-ИПР , дворищно – регулационни  линии на новообразуваният УПИ се поста-вят в съответствие с имотните граници на ПИ №119 в кв.13.
Новообразуваните УПИ са :
     - УПИ І-„За обществени нужди” в кв. 13 с площ от   1 765 кв.м.
     - УПИ ІІ-119 в кв.19 с площ от 1 640 кв.м., собственост на Мариян Алеков Миланов.
 
         Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  За-интересуваните лица могат в четиринадесет дневен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
 
 
 
                                                                                 Кмет на Община Тутракан: ___П/П_____
                                                                                                          /д-р Д. Стефанов /