Обявление № 31 / 30. 04. 2014 год.

30/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №    31  /  30. 04. 2014 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 549 по Протокол № 44 от 24. 04. 2014 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ -  да се възложи изработване на: ” Подробен устройствен план  /ПУП/ – изменение на План за застрояване /ПЗ/”   в обхват на имот  с №050012, в землището на с.Шуменци, местност ”Айвалъка” ,  начин на трайно ползване: ”Исторически паметник” (за  имот извън границите на урбанизираната територия).
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Кмет  на
                                                                                                            Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                   / д-р Д.Стефанов /