Заповед № РД-04-442/17.04.2014г

17/4/2014
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№  РД-04-442/17.04.2014г
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал 7 от ЗОС, във връзка с чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 55, ал.1,т.1 и  чл.67, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/ и Решение №513по Протокол № 42/ 27.03.2014г.  на Общински съвет- Тутракан
 
І.  З А П О В Я Д В А М :
         1. Да се проведе публично оповестен присъствен  конкурс  за отдаване под наемза срок от 5 / пет/ години на годните за подпомагане по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), имоти- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване-  мери и пасища от общинския поземлен фонд в Община Тутракан.
            2. Обект на конкурса са мери и пасища от общински поземлен фонд (ОПФ), с идентификатори :
            2.1. № 050011с площ 87,959 дка, категория V, местност „Ески Балък”по Картата на възстановената собственост на землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238 сграници на имота: С-поз.имот №050057, И-пасище, мера №050012, Ю-полски път №051016, З-залесена терит. №050009, съгласно АОС №177/14.05.2012г.
            2.2. №050012с площ 294,792 дка., категория III, местност „Ески Балък”по Картата на възстановената собственост на землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238 сграници на имота: СИ- полски път №052002, И- полски път №052003, жил. територия №050030, полски път №052004 и полски път №052005, Ю-полски път №052006 и полски път №051016, З- полски път №050057 и пасище, мера №050011, съгласно АОС №178/14.05.2012г.
            3.Първоначална годишна наемна цена общо за двата имота- 2 296,50/ две хиляди двеста деветдесет и шест лв. и петдесет ст./ лв. 
            4. Стъпка за наддаване 10% от първоначалната конкурсна наемна цена.
            5. Право на участиев конкурса имат:земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани вИнтегрирана информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) или други лица /ФЛ и ЮЛ/, които са поели задължение да поддържатмерите и пасищатав добро земеделско и екологично състояние.
            6. Начин и срок на плащане:½ от постигнатия на конкурса наем за годината се заплаща от спечелилия конкурса в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 72, ал.6 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  вид плащане: 444200, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Общината. Останалата ½ от определения наем се заплаща до края на календарната година.
7. Критерии за оценяване на конкурсните предложения:
7.1. Годишната наемна цена с коефициент на тежест- 0,2;
7.2. Брой на отглежданите пасищни животни, превърнати в условни животински единици, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №5 от 10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища с коефициент на тежест- 0,5;
7.3. Местонахождение /локация/ на пасищните животни на територията на съответното населено място с коефициент на тежест- 0,3;
8. Конкурсът да се проведена 22.05.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №20.
9. Размер на депозита за участие в конкурса: депозитът в размер 10% от началната конкурсна цена на декар, умножена по площта на имота, е посочен в списъка-приложение и  се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500,BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Община Тутракан.
            10. Време и начин на огледа:закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на земеделската земя след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, тел. 0866/ 60 628 за землище гр. Тутракан и в съответното кметство за отделното землище.
            11. Други конкурсни условия
            11.1.Конкурсните книжасе предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 24.04.2014г. до 16.00 часа на деня предхождащ датата на конкурса.
            11.2. До участие в конкурса:
            11.2.1. Ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили конкурсни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в конкурс, с приложени документи, описани в същото;
            11.2.2. Няма да бъдат допуснати кандидати, които са неизправни по правоотношения с общината;
            11.3.  Кандидатите- земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани вИнтегрирана информационна система на БАБХ и техните сдружения, прилагат:
            Кандидатите- земеделски стопани физически лица прилагат към заявлението за участие в конкурс следните документи:
            11.3.1. Актуална справка за идентификация на животни от системата на БАБХ;
11.3.2. Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
11.3.3. Копие от лична карта ;
11.3.4.Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            Сдружения на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни прилагат към заявлението за участие в конкурс следните документи:
            11.3.5. Копие от съдебно решение за регистрация;
            11.3.6. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по- късно от 01.01.2014г.;
            11.3.7. Актуален списък на членовете на сдружението, заверен от председателя на същото;                                                                                                                               11.3.8.Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2014г.;
            11.3.9.Актуална справка за идентификация на животни от системата на БАБХ- за всички членове на сдружението;
11.3.10. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            11.4. Кандидатите – физически и юридически лица поели задължения да поддържат мерите и пасищата в добро земеделски и екологично състояние прилагат следните документи:
            Кандидатите- физически лица:
            11.4.1. Заверено копие на лична карта;
            11.4.2. Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
            11.4.3. Декларация,  че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            Кандидати юридически лица:
            11.4.4.Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
            11.4.5.Удостоверение за актуално състояние издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията/ ЕИК, издадено след 01.01.2014г.;
            11.4.6. Заверено копие на БУЛСТАТ;
11.4.7. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            11.4.8. Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2014г.;
            11.4.9. Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
 
11.5. Подаването на предложениятаза участие в публично оповестения конкурс се извършва чрез три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.  В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите и се запечатва, във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата и се запечатва. Пликовете се поставят в трети, запечатан от него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата, номера на имота и землището, за който участва.
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
          1.Конкурсна документация, както следва :
-         Заповед за провеждане на конкурса ;
-         Скици на имотите;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.72, ал.6 от НРПУРОИ  ;
-         Проекто-договор ;
-         Образец на заявление за участие в конкурс.
2.Условия за оглед на земеделската земя– съгласно раздел І т.9 
            3.Краен срок за приемане на заявления за участие в конкурса– 16,00 часа на деня предхождащ датата на конкурса в информационния център на Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
            4.Дата за провеждане на повторен конкурс- При неявяване на кандидати, повторен конкурс за отдаване под наем на мери и пасища от ОПФ за всички землища да се проведе на 29.05.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Тутракан. Конкурсната документация се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок до 16.00 часа на 28.05.2014г
           
 
 
д-р Димитър Стефанов      П/П
                 /Кмет на Община Тутракан/