ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ТУТРАКАН КАТО ЦЕНТЪР НА АГЛОМЕРАЦИОНЕН АРЕАЛ

30/4/2014
Решение, обявление и документация по обществена поръчка с предмет"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ТУТРАКАН КАТО ЦЕНТЪР НА АГЛОМЕРАЦИОНЕН АРЕАЛ"
 
 
РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА
ЧЛ.29 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ДО ВСИЧКИ ЛИЦА
 
ОТНОСНО:Постъпило запитване, заведено в Деловодството на Община Тутракан под Вх. № РД – 12 - 3554/20.05.2014г.  по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал”
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 В Деловодството на Община Тутракан е постъпило запитване със следния формулиран въпрос по обществена поръчка с посочения по – горе предмет:
 
ВЪПРОС №1 :В обявлението е написано: II.1.5) Кратко описание на поръчката:1.7. Дейност 7: Преценка да необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закопа за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС) съгласно ЗБР н подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР  когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
В  Техническата спецификация, в т.4. „Изисквания към задачата", дейност 7 е записано:
„Дейност 7: Преценки за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка зи съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗВР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
За изпълнението на тази дейност ще бъде избран чрез открита процедура по ЗОП Изпълнител, различен от Изпълнителя, избран за разработване на ИПГBP.
Избраният Изпълнител, независим от разработващия ИПГВР Изпълнител, ще бъде отговорен за извършването на Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закони за биологичното разнообразие (ЗБР) за ИПГВР.В случай, че компетентния Орган издаде становище за необходимост от извършване на такива оценки, те ще бъдат предприети, като ще се осъществяват паралелно с подготовката на съответния план. Изпълнителят на настоящата поръчка ще съдейства на Изпълнителя, отговорен за изготвянето на документация за преценка на необходимост от ЕOи ОС и ще вземе предвид резултатите от тези проучвания и екологични доклади при разработването иа ИПГВР."
Моля да ии отворите кой от двата документа е меродавен и дали изготвянето на документация и преценка за необходимостта от ЕО и ОС и извършването на двете оценки е предмет на настоящата обществена поръчка или не.
Във връзка със зададения въпрос правим следното уточнение и Ви предоставяме ОТГОВОР: Изготвянето на необходимата документация за преценка за необходимостта от ЕО и ОС и извършването на съответните оценки за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган,  не са предмет на настоящата обществена поръчка.
 
 
С уважение,
Възложител:
Зам.Кмет на Община Тутракан
Милен Маринов
(съгл.Заповед № РД-04-69/16.01.2014г.)