Обявление № 29/25. 04. 2014 год.

25/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 29/25. 04. 2014 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, чесъс Заповед №РД-04-425/14.04.2014год. на Кмета на Община Тутракан е разрешено да се възложи изработване  на проект:
                   Подробен устройствен план /ПУП/  – Изменение на План за регулация /ИПР/За УПИ ХХІХ „За производствени нужди”, L –„За производствени нужди”  ,  LІ-„За дърводелски цех и търговска дейност”  и ХХХ – „За търговия на едро”  в  кв.75 от План за улична регула-ция на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутра-кан.
 
                     
      
 
 
                                                                       Кмет  на   Община Тутракан: ___П/П___
                                                                                            / д-р Д.Стефанов /