Обявление № 28 / 25. 04. 2014 год.

25/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  28 /  25. 04. 2014 год.
 
 
 
      Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД-04-424/ 14.04.2014 год. на Кмета на Об-щина Тутракан с разрешение да се възложи изработване напроект:
”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация  /ПР/ ” в обхват на собственият му имот, съгласно одобреното Задание и скица –предложение. Като се запазва одобрената улична регулация, променя се вътрешно регулационна линия (западна) между УПИ І-„За обществени нужди”  и ІІ-119 в кв.13по плана на с.Преславци – Кадастрален план, одобрен със Заповед №РД-02-14-1543/1999г. на МРРБ и Регулационен план, одобрен със Заповед №295/ 2001г. на Общински съвет Тутракан
 
 
 
                                                                                                Кмет  на
                                                                                                Община Тутракан: _____П/П____
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /