„Проектиране на ОБЕКТ: Ел.захранване с ЕК 1кV, на „Център за настаняване от семеен тип” от ТП ”Детска градина” гр.Тутракан (повторно пусната)

25/4/2014
Публична покана и документация към нея.

Прикачени файлове