Обявление №27/ 24. 04. 2014г.

25/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№27/ 24. 04. 2014г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  23.04.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
Модулен наблюдателен комплекс”  -  „Кула за видеонаблюдения
за превенция на горски пожари в землището на  гр.Тутракан
 
               Местонахождение: УПИ V-3792,  кв.69  от План за улична регулация на гр.Тутракан
( поземлен  имот с идентификатор  73496. 501. 3792от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София)
             
                Визатае издадена на :
     Община Тутракан собственик на имота съгласно Акт №484 за  общинска частна собственост  с вх.рег.№2103,впис. под №128, т.ІV, д.685/ 28.05.2009год.
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                                                                             Кмет на  Община Тутракан :__П/П____
                                                                                                                                                                                                                        / д-р Д. Стефанов  /