Обявление № 25/ 22. 04. 2014г.

23/4/2014
   О Б Я В Л Е Н И Е
    № 25/  22. 04. 2014г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна 17.04.04.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
                                „Проект за навес за лятно сервиране”
 
               Местонахождение: УПИ ХІХ-113 в кв.13 по Кадастрален и регулационен план а с. Нова Черна одобрен със заповед №44/25.02.1991год. на ОбНС-тутракан.
             
                Административен адрес:с.НоваЧерна, ул.”Кирил и Методий” 
 
                Визатае издадена на :Фанка Йоргова Кулишева
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                                                                           Кмет на  Община Тутракан :___П/П_____
                                                                                                                                                                                                                                / д-р Д. Стефанов  /