Обявление № 26/ 22. 04. 2014г.

23/4/2014
   О Б Я В Л Е Н И Е
№ 26/  22. 04. 2014г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  02.04.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
                        „Пристройка на два етажа към жилищна сграда
                    - за магазин на І ет. и разширение на жилище на ІІ ет.”
 
 
               Местонахождение: УПИ І-2357,  кв.89
             
                Административен адрес:гр.Тутракан, ул.”Ана Вентура” №18
 
                Визатае издадена на :
     1. Общинска  частна собственост с Акт №11, т.І, д.№10/07.01.2013г на Служ.по вписв.Тутракан
     2. Емил Ангелов Данев с нот.акт №579,т.ІІІ, д.№1140/1997 год.
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                     Кмет на  Община Тутракан :__П/П_____
                                                                                                                                                                                                      / д-р Д. Стефанов  /