Обявление № 24 / 10 . 04 . 2014год.

10/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 24 / 10 . 04 . 2014год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 10.04.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
„Проект за плътна ограда с височина до 2,20м по вътрешните граници на УПИ І-2260, кв.87 разположена изцяло в същия”
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.501.2260 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ І-2260 в кв.87 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Страцин” №9А
 
Визата е издадена на:Анка Илиева Лекова
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
                                                                  Кмет на Община Тутракан:      П/П
                                                                                                                                 / д-рД.Стефанов /