Обявление № 22/ 03. 04. 2014г.

4/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 22/  03. 04. 2014г.   
 
 
              На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  02.04.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
                     „Проект за навес за селскостопанска техника и инвентар”
 
 
               Местонахождение: имот с номер 102012, в местност”Антимовския блок”, с            
 НТП ”Стопански двор”  в землището на с. Белица, общ.Тутракан 
              
                Административен адрес:с.Белица, мандра Белица
 
                Визатае издадена на :„КАЛАТЕЯ” ООД с управител Ралица Димова Кръстева
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                           Кмет на  Община Тутракан :__П/П___
                                                                                                      / д-р Д. Стефанов  /