Обявление № 21/ 27. 03. 2014г.

31/3/2014
   О Б Я В Л Е Н И Е
№ 21/ 27. 03. 2014г.   
 
 
              На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  26.03.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
                     „За промяна  предназначението на гараж в магазин за
                                  разширение на съществуващия магазин”
               Местонахождение:Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 501. 2289 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София, 
             
                Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Ана Вентура” № 26
 
                 Визатае издадена на :Ирина Иванова Николова
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                                                                             Кмет на  Община Тутракан :____П/П___
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов  /