Обявление №20/25.03.2014 год.

25/3/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  2/  25. 03. 2014 год.
 
 
 
      Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД-04-325/ 21.03.2014 год. на Кмета на Об-щина Тутракан с разрешение да се възложи изработване напроект:Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентифи-катори  73496.501.3792, 73496.501.3793 и 73496.501.3794  по КККР на гр.Тутракан;  в  кв. 69 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан  
 
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                          / д-р Д.Стефанов /