Обявление № 19/ 20. 03. 2014г.

20/3/2014
   О Б Я В Л Е Н И Е
№  19/ 20. 03. 2014г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  19.03.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
               „За промяна  предназначението на част от съществуващ гараж и    
                  пристройка за обособяване на магазин за промишлени стоки”
 
 
              Местонахождение:Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 501. 951 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София,  УПИ ІІІ - 951 в  кв. 101 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общин-ски съвет гр.Тутракан
 
               Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Белмекен” № 25
 
                Визатае издадена на : Румен Радков Топалов
 
              Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
                                                          Кмет на  Община Тутракан :___П/П___
                                                                                                                                                                                                                   / д-р Д. Стефанов  /