Обявление № 18/ 20. 03. 2014г.

20/3/2014
   О Б Я В Л Е Н И Е
№  18/ 20. 03. 2014г.   
 
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  19.03.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект за пристроявания и нови  складови сгради
за разширение и оборудване на птицеферма
за проектиране и строителство на І, ІІ, ІІІ, ІV и V етап”
 
 
Местонахождение:Стопански  двор, Поземлен имот /ПИ/ № 050336 в землището на с.Шуменци, в местност”Айвълъка”
 
Визатае издадена на : АА ”Фарма” ЕООД  с управител Атанас Димитров Атанасов            
 
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
                                                                                   Кмет на   Община Тутракан :___П/П____
                                                                                                               / д-р Д. Стефанов  /