Обучения за повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Тутракан” във връзка с изпълнение на договор № 13-22-113/06.12.2013г. по проект „ Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в община Тутракан”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

18/3/2014
Решение, обявление и документация за обществема поръчка с предмет "Обучения за повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Тутракан” във връзка с изпълнение надоговор №13-22-113/06.12.2013г.  по проект „ Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в община Тутракан”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Тутракан, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците, както и представителите на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 20.05.2014г. от 11:00, в административната сграда на Община Тутракан, находяща се на ул. "Трансмариска" № 31, Заседателна зала за следните обществени поръчки, както следва:
-         открита процедура  с предмет:
„ Обучения за повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Тутракан” във връзка с изпълнение надоговор №13-22-113/06.12.2013г.  по проект „ Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в община Тутракан”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”