ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО УЛ.”РИБАРСКА

10/3/2014
ОБЯВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕПО  УЛ.”РИБАРСКА"