Заповед № РД-04-239/28.02.2014г.

28/2/2014
З А П О В Е Д
 
№ РД-04-239/28.02.2014г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.50 и 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година,чл.41а и 416 от Закона за народната просветавъв връзка с Постановление № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
 
 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. ФОРМУЛА за разпределение на средстватаза издръжка/местна дейност/  за 2014 г. между детски градини и обединени детски заведения, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Тутракан.
 
Средствата по бюджета на Община Тутракан за издръжка на дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца за 2014 г. в размер на 333 000 лв.се разпределят по следната формула:
 
СФ =  ОК +ДТХО+ДТчГ+ДМК+ДДИГ
 
ОК = (82.15% х СЕРС1,2,3),
ДТХО = (((СЕРС1,2,3 х 4.2%) xКмООС n) :ОКмООС)
ДТчГ= (((СЕРС1,2,3 х 4,55%) xРОКуб n) :ОРОКуб)
ДМК= СЕРС1,2,3  х 3,3%,
ДИГ= (((СЕРС1,2,3 х 5.8%) xБДИГ n) :ОБДИГ),където:
СФ
– средства по формула за деца в ЦДГ и ОДЗ
ОК
- основен компонент
ДТХО
- добавка за транспорт на деца и обслужване на изнесени групи в др.населени места
КмООС n
- км. отдалеченост от основната сграда на съответното детско заведение
ОКмОС
- общо км. отдалеченост от основната сграда на всички детски заведения
ДТчГ
- добавка за течно гориво
РОКуб n
- разликата в отопляемата кубатура на съответното детско заведение
ОРОКуб
- общата разлика в отопляемата кубатура на всички детски заведения
ДМК
- добавка за млечна кухня
ДИГ
– добавка за деца в изнесени групи
БДИГ n
–  брой деца в изнесени групи на съответното детско заведение
ОБДИГ
–  общ брой деца в изнесени групи на всички детски заведения
ЕРС1
– единен разходен стандартдеца в  яслена група в ОДЗ – 847,50 лв.
БД 1
– брой деца в яслена група в ОДЗ
ЕРС2
– единен разходен стандартдеца от 3 до 4 години включително – 850,00 лв.
БД 2
– брой деца в ЦДГи ОДЗ от 3 до 4 години включително
ЕРС3
– единен разходен стандартна деца в подготвителна група/5 и 6 г/ – 650,00 лв.
БД 3
– брой деца в ЦДГ и ОДЗ  в подготвителна група
СЕРС1,2,3
-средства  от ЕРС за 311 дейност=(ЕРС1  х БД + ЕРС 2 х БД  + ЕРС 3 х БД 3)
 
 
2. ПРАВИЛА за разпределяне на средствата между детски градини и обединени детски заведения за 2014 година.
 
2.1 Разпределението на средства по формулата се коригира в резултат на промяна в броя на децата, отчитайки промените към 30.09.2014 г. спрямо 30.06.2014 г.– със съгласието на над 51% от директорите на детските заведения. Корекцията по разпределение на средствата ще се отрази от 01.10.2014 г.
 
 
 
 
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските детски градини и обединени детски заведения и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Василева – Заместник–кмет на община Тутракан.
 
 
 
 
 
 
 
Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове