Обявление № 15/28. 02. 2014 год.

28/2/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 15/28. 02. 2014 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „Ситимат” ООД с представител Николай Илиев Димитров, собственик  на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3699 от Кадастрална карта на гр.Тутракан  е издадена Заповед № РД-04-235/ 28.02.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                      ПУП – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3699 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я;   в кв.51 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
 
      
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /