Обявление № 13 / 20. 02. 2014г.

20/2/2014
                                                                                            
О Б Я В Л Е Н И Е
№  13 / 20. 02. 2014г.   
                                                                               
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  19.02.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект за хладилна камера за селскостопански нужди”
 
Местонахождение: поземлен имот № 020415 в землището на с.Търновци, метността „Зоноата”
 
Визата е издадена на : „ЕВРО 2002” ООД, гр.Силистра
                                       гр.Силистра, ул.„Цар Симеон” № 25, ет.1,ап.1
                                       управител Тодор Георгиев Тодоров
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :………П/П……….
                                                                                                       / д-р Д. Стефанов  /