Обявление № 12 / 20. 02. 2014г.

20/2/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  12 / 20. 02. 2014г.   
                                                                               
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  19.02.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект за надстрояване на магазин с един етаж за жилищни нужди”
 
Местонахождение: квартал – 56, УПИІ- 1887 по плана за регулация на гр.Тутракан
Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Силистра” № 11
 
Визата е издадена на : Методи Димитров Методиев
                                      гр.Тутракан, ул. „Силистра” № 11
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :………П/П……….
                                                                                                / д-р Д. Стефанов  /