Съобщение №10

13/2/2014
                                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                                                      № 10 / 13.02. 2014 год.
 
 
                    Във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като заинтересувани лица Ви съобщаваме, че сиздадена Заповед №РД-04-175/ 12. 02. 2014 г. на Кмета на Община гр.Тутракан е одобрен проект: Подробен устройствен план  /ПУП/ - създаване на План за регулация  /ПР/ в обхват на един имот  -поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 501. 945от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София, в  кв. 129по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан с възложител  Билгин Юсеинов Бояджиев, собственик  на имот .
 
                  Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14 -дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
            
          
 
 
 
                                                      Кмет на Община гр.Тутракан: _____________
                                                                                             /д - р. Д. Стефанов /