Съобщение №9

13/2/2014
                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                                                                  № 9 / 13. 02. 2014 год.
 
                        Във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като заинтересувани лица Ви съобщаваме, че сиздадена Заповед №РД-04-176/ 12. 02. 2014 г. на Кмета на Община гр.Тутракан е одобрен проект: Разглеждане на проект: изменение на  ПУП-ПР  за УПИ ІV- 464 в кв.28 от действащия ЗРП-с.Старо село, одобрен със Заповед №436/ 07.11.1990 год. на ОбНС-Тутракан, с възложител - собственика на имота Димитър Петров Великов.
 
             Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в 14 -дневен срок от връчването на съобщението на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ.
            
 
 
 
 
                                                      Кмет на Община гр.Тутракан: _____________
                                                                                             /д - р. Д. Стефанов /