Обявление № 8/07.02.2014 год.

7/2/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 87. 02. 2014год.
 
           Във връзка с чл.128, ал.2и ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.2и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ е изработен: Подробен устрой-ствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/  с възложител  Фанка Йоргова Кулишева – собственик  на недвижим имот-дворно място, представляващо УПИ ХІХ-113 в кв.13 по ЗРП с.Нова Черна, съгласно нот.акт №68, т.ІV, д.650/11.04.2013 год.
С ПУП-ПЗ се  извършва промяна на предназначението на имота в Смесена централна територия (Ц) за нуждите на нови магазин и заведение за хранене /нова обществено –обслужваща сграда, нов търговски  обект и басейн/. Новото застрояване  е оказано със задължителни линии на застрояване.Начина на застрояване, характера и стойностните показатели са съгласно приложените графични части. Към проекта са приложени схеми на техническата инфраструктура.
         Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  За-интересуваните лица могат в четиринадесет дневен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
 
 
 
                                                                                 Кмет на Община Тутракан: ____П/П_____
                                                                                                                /д-р Д. Стефанов /