Обявление № 7/07.02.2014 год.

7/2/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 7/07. 02. 2014год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение №473по Протокол №39от 30. 01. 201год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ-на „ГОЛД КРОУН”ЕООД гр.Тутракан, представлявано от Мариан  Ангелов Ганев да възложи изработване на:  Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП / за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за външно ел. захранване и  външно водопроводно захранване за собственият му имот с идентификатор 73496.19.270  от КККР гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____П/П____
                                                                                                      / д-р Д.Стефанов /