Обявление № 6/07.02.2014 год.

7/2/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 6 /07. 02 . 2014 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение №457 по Протокол №39 от 30.01. 2014год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ-на Драгомир Ангелов Ганев, живущ в гр.Тутракан, ул.”Белмекен” № 23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план  /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ ” в обхват на собственият му имот – поземлен имот /ПИ/ №73496.19.256 по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ ” гр. София.
 
 
 
 
                                                                                  Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____П/П____
                                                                                                          / д-р Д.Стефанов /