Заповед № РД – 04 - 113 / 30.01.2014 г.

30/1/2014
З А П О В Е Д
 
№ РД – 04 - 113 / 30.01.2014 г.
Гр. Тутракан
 
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, предвид постъпило в Община Тутракан предложение от директора на ТПДГС „Тутракан” с входящ номер РД – 14 - 627 /  23.01.2014 г.,
 
ЗАБРАНЯВАМ:
 
  1. Пашата без предварително издадено позволително за паша, издадено от ТПДГС „Тутракан”, след заплащане на целогодишна такса за това.
  2. Пашата на селскостопански животни в горски територии без пастир.
  3. Нощната паша на селскостопански животни в горските територии.
  4. Пашата в Държавния горски разсадник до с. Търновци.
  5. Пашата в Полезащитните горски пояси и Държавния горски пояс “Демир баба” – започващ от землището на с. Старо село и продължаващ до землището на с. Стефан Караджа по посока Дуловския район.
  6. Пашата на селскостопански животни в защитена местност “Калимок - Бръшлен”, започваща от гр. Тутракан /фабрика Славянка/ до с. Д. Оряхово, Община Сливо поле, област Русе.
  7. Пашата на селскостопански животни в ивицата “Дига - Бряг” по поречието на р. Дунав и островите по нея.
  8. Пашата в ДГ “Бобла” /Заповед № 20 от 02.04.2004 г. на Директора на РДГ – Русе/, която е обособен дивечовъден участък, стопанисван от ТПДЛС “Каракуз” – гр. Дулово.
  9. Пашата в горски култури и насаждения, които не са склопени и са с височина по – малка от 3 м..
 
      Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Милен Маринов – Заместник кмет на Община Тутракан.
 
            Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
 
Кмет на Община Тутракан: …………/П/………..
            ММ/ВТ                                                                                                              /д - р Д. Стефанов/