Обявление № 2/15. 01. 2014 год.

16/1/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  2/15. 01. 2014 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на  възложителя   от  „Лодко-строител  - К”  ООД - гр.Тутракан, БУЛСТАТ 118027874 с управител Георги  Димитров Георгиев, собственик на поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3184 е издадена Заповед № РД-04-50/10.01.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                             ПУП –Изменение на  План за регулация  /ИПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3184 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я;  УПИ  ХLIV в кв.75 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
 
      
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____________
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /