Обявление №1/08.01.2014 год.

8/1/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
                                                           №  1/ 08.  01 . 2014 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 449 по Протокол № 38 от 06. 01. 2014 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ -на  „ГОЛД КРОУН”ЕООД гр.Тутракан, представлявано от Мариан  Ангелов Ганев да възложи изработване на: ” Подробен устройствен план  /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/  в обхват на собственият му имот  № 73496.19. 270 поКК и КР, одобрена със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ ” гр. София, за имот извън границите на урбанизираната територия.
 
 
 
 
                                                                                                   Кмет  на
                                                                                                                 Община Тутракан: _____П/П______
                                                                                                                                         / д-р Д.Стефанов /