Обявление №46

20/12/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 46/20. 12 . 2013 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение №440 по Про-токол №37 от 18. ХІІ. 2013год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ-на Драгомир Ангелов Ганев, живущ в гр.Тутракан, ул.”Белмекен” № 23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план  /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП/- за външно ел.захранване с ЕК 1kVот МТТ 20/0,4kV-100  kVAна „Стопански склад” в ПИ №73496.19.268 по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ ” гр. София.
 
 
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                                             Община Тутракан: ____П/П______
                                                                                                                                      / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                       Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                / Т. Димитрова /