Обявление №45

20/12/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 45/20. 12 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на  възложителя   в  лицето   на Димитър Петров Великов, собственик на недвижим имот – дворно място,представляващо  УПИ ІV-464 в кв.28 по ЗРП с.Старо село е издадена Заповед № 3098/ 19.12.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:             
                       Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в съответствие с изискванията  на ЗУТ , на Наредба  № 7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.  Устройствената зона се запазва.  
 
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                      Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                / Т. Димитрова /