Доставка на газьол за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради на територията на Община Тутракан за четири календарни години

19/12/2013
Приложение№1 към договор за борсово представителство №………./…….
 
 
 
С  П  Е  С  И  Ф  И  К  А  Ц  И  Я №1
 
Към договорза борсово представителство  Nо .............  / .....................2013г.
 
За изпълнение на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на газьол  за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради на  територията на Община Тутракан  за четири календарни години.
 
ДОВЕРИТЕЛ:Община Тутракан
 
При  условията  на  сключения  договор  упълномощавам  ДОВЕРЕНИКА  да
 
ЗАКУПИ:
 
1.Стока: газьол за отопление 10 ppmЕ5, маркиран, червен.
2. Характеристика:газьол за отопление 10 ppmЕ5, маркиран, червен за нуждите на звената на територията на Община Тутракан, финансиран от общинския бюджет за четири календарни години.
 
3.Количество (мерна единица):1 100 000л.(милион и сто хиляди литра)±20%.Доверителят си запазва правото да не заяви цялото количество и извън резерва от ±20%, в случай че не разполага с финансов ресурс, както и да заяви повече от предвиденото количество в случай на недостиг.
 
4.Местонахождение(франкировка): франко обекти на територията на община Тутракан, съгласно приложение №1, което е неразделна част от борсовия договор.
 
5.Модул на делимост(брой контракти): 1
 
6. Производство(произход) Европейски съюз
 
7. Опаковка( маркировка)  наливно
 
8. Срок на доставка: до три работни дни след всяка писмена заявка. Договорът влиза в сила от момента на подписването му  и  е   със срок до 31.12.2017г. или до изчерпване на количеството.
 
9.Норма на товарене и др. условия на доставка:съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявеното количество по предварително подадена заявка. Транспортът се извършва от Продавача със собствени или наети от него транспортни средства/ автоцистерна отговаряща на всички изисквания съгласно действащото законодателство за разнос на течното гориво и оборудванас необходимите уреди за замерване на количеството/.
 
10.Документация на стоката:декларация за съответствие на качеството на течните горива, приемно-предавателен протокол и фактура.
 
11.Начин на плащане:  банков превод/платежно нареждане/ след издаване на фактури към самостоятелните платци съгласно Приложение№2, което е неразделна част от борсовия договор.
 
12. Допълнителни условия на плащане: до 75 календарни дни от датата на подписване на Приемно-предавателния протокол и издаване на фактура.
 
 13.Цена :  Цената на заплащане на всяка отделна партида Газьол  за отопление10 ppmЕ5, маркиран, е цена на 1000 литра без ДДС, увеличена до 220 лв.от действащата цена  на „ Лукойл Нефтохим Бургас” АД за Газьол да отопление 10 ppmЕ5 в деня на доставката, след подписване на приемно- предавателен протокол, представяне на декларация за съответствие на качеството на течните горива и  издаване на фактура.В цената са включени транспортни и товарно- разтоварни работи франко обектите на територията на Община Тутракан.
 
14. Начин на установяване(измерване) на количеството/теглото: чрез измерване с уреди на доставчика, отговарящи на действащите стандарти и годни да се ползват по предназначение при всяка доставка на стоките.
 
15. Документ, удостоверяващ предаване на стоката: приемо-предавателен протокол, подписан от представител на продавача и представител на Община Тутракан, като страна по договора и лице от обекта, получаващ стоката, фактура, превозен документ и декларация за съответствие на качеството на доставената стока с действащите стандарти за дадения вид течно гориво.
 
16. Гаранционен депозит: 2 % / два процента % /  от сумата с ДДС. Депозитът се освобождава след изтичане на договора .
 
17.Орган, удостоверяващ качеството на получената стока: комисия от представител на продавача, Община Тутракан и представител от конкретния обект, за който се отнася доставката. Проверката на качеството на доставеното гориво ще се извършва в лаборатории, оторизирани за такъв контрол, съгласно действащата „ Наредба за изискванията на качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол”, приета с ПМС№ 156/15.07.2013г.За целта пробите ще се съхраняват в малки стъклени съдове, с етикети, подписани от членовете на комисията.
 
18. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: за количеството в момента на приемане на стоката, за качеството- до 7 дни  след излизане на пробите за качество.
 
19. Неустойки: за неизпълнение на задълженията по договора, неустойката е 2 % от стойността на неизпълнение с ДДС.
 
20. Документация на стоката: Декларация за съответствие на качеството на течните горива, приемно предавателен протокол и фактура.
 
21. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава при всяка промяна в количеството, цената, както и в което и да е друго условие, незабавно писмено да уведоми ДОВЕРЕНИКА.                    
 
22.Възнаграждение: ДОВЕРИТЕЛЯТ определя възнаграждение в полза на ДОВЕРЕНИКА в размер  на 0,3% /нула точка три процента/от стойността на борсовия договор без ДДС, като в него е включена  и такса към Софийска стокова борса АД в размер на 0,2% (нула цяло и две десети процента), платими при сключване на договора или 24 часа предварително вместо гаранционен депозит, в случай, че такъв не е внесен по депозитната сметка на ССБ АД, за което се издава проформа фактура от Довереника  24 часа преди първата възможна сесия на борсата.  
23. Други уговорки: При подписване на борсовия договор ПРОДАВАЧА представя на ДОВЕРЕНИКА документи по чл. 47 и чл. 48 от ЗОП.
22. Довереникът е задължен да включи клаузите и номера  на тази поръчка- спецификация в договора, както и приложение №2 със списъка на самостоятелните платци.
 
ПРОДАВАЧЪТ декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми.
 
КУПУВАЧЪТ по борсовия договор има право едностранно да прекрати   договора:
           - при пълно или частично неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от страна на ПРОДАВАЧА;
           - при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на борсовия договор.
           - при изчерпване на стойностния лимит/допустимия разход/.
 
Дата:
 
 
 
ДОВЕРИТЕЛ:                                                              ДОВЕРЕНИК:
 
 
Кмет на Община Тутракан                               
            (подпис и печат)                                                  (подпис и печат)
 
 
 
 
 
Директор Дирекция ФСБ
         
  (подпис и печат)                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2 към договор за борсово представителство №………./
и спесификация №1
 
 
 
СПИСЪК
 
на самостоятелните платци на територията на Община Тутракан, които ще използват
газьол за отопление 10 ppmЕ5, маркиран, червен
 
 
  1. СОУ” Й. Йовков”- гр. Тутракан, ул. П. Славейков №15
БУЛСТАТ:000558934 МОЛ: Соня Златарова
 
  1. СОУ” Хр. Ботев” гр. Тутракан, ул. Гео Милев №2
БУЛСТАТ: 000557768 МОЛ: Дияна Станкова
 
  1. ОУ” Стефан Караджа” С. Цар Самуил, общ. Тутракан, ул. Филип Тотю №24
БУЛСТАТ: 000558553 МОЛ : Димитър Пенев
 
  1. Административна сграда на Община Тутракан- гр. Тутракан, ул. Трансмариска №31
БУЛСТАТ: 000565626 МОЛ : Д-Р Димитър Стефанов
 
  1. Дом за стари хора гр. Тутракан, ул. Цибър №1
БУЛСТАТ: 0005656260142 МОЛ: Димитрина Барбучанова
 
  1. ЦДГ „ Патиланчо” гр. Тутракан, ул. Гео Милев №17
БУЛСТАТ: 000557616 МОЛ: Марияна Димитрова
 
  1. ЦДГ” Славянка” гр. Тутракан, ул. Алеко Константинов” №5
БУЛСАТ:7000561688 МОЛ: Димитрина Панайотова
 
  1. ОДЗ” Полет” гр. Тутракан, пл. Стефан Караджа №1
БУЛСТАТ: 118025357 МОЛ:Ваня Димитрова
 
 
Дата:
 
ДОВЕРИТЕЛ:                                                              ДОВЕРЕНИК:
 
 
Кмет на Община Тутракан                               
            (подпис и печат)                                                  (подпис и печат)
 
 
 
Директор Дирекция ФСБ
         
  (подпис и печат)