Обявление № 43 / 06. 12 . 2013год.

6/12/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 43 / 06. 12 . 2013год.
 
 
    Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на  възложителя   в  лицето   на „ АА – Фарма ” ЕООД, ЕИК 200711734, с.Калипетрово, област Силистра с управител Атанас Димитров Атанасов, е издадена Заповед № 2939 / 06.12.2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване наПодробен устройствен план /ПУП /- План за застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият им поземлен имот  -  имот с номер 050036в землището на с Шуменци с начин на трайно ползване: ”Стопански двор”, урбанизирана територия.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Кмет 
                                                                                                                                Община Тутракан: ___________
                                                                                                                                                        / д-р Д.Стефанов /