НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан-Проект

25/11/2013
Проект!
 
НАРЕДБА
 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности
 за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета
на Община
Тутракан
 
(приета с Решение №.........от.........2013 г., на
Общински съвет – Тутракан)
 
 
 
 
 
Тутракан, 2013 г.
 
Раздел І
 
Общи положения
 
            Чл. 1. (1) С тази Наредба  се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението  на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване на следните принципи:
1. всеобхватност– управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на Община Тутракан;
2. отчетност и отговорност – общинския бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;
             3. адекватност – съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на общината;
             4. икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
             5. ефективност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;
             6. ефикасност – степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
             7. прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация на бюджетните прогнози и проектобюджети на общината;
             8. устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
             9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.
 
Чл. 2.(1) Общинският бюджет е :
   1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на общината включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение  на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
  2. Документ за финансовата политика на общината;
  3. Ръководство за оперативната дейност;
  (2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити; бюджетните сметки на определените с решение на  общински съвет второстепенни разпоредители.
   (3) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни  и делегирани от държаната дейности в интерес на местната общност.
   (4) Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.
 
Чл.3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.
  (2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.
  (3)  Бюджетът се съставя в български левове.
 
Чл. 4.(1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.
 (2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Тутракан е кметът на общината.
 (3) Правомощия на първостепенен изпълнител с бюджет може да се делегират от първостепенния разпоредител с бюджет на негов заместник- кмет или секретаря на общината. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението  на делегираните правомощия.
 (4) Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
 (5) Второстепенни разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.
 (6) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 
Чл.5. Бюджетът на общината се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси.
 
Чл.6. Основните показатели на общинския бюджет и сметките за средства  от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.
 
Чл.7.При формиране на приходната част на бюджета на общината, Общинския съвет определя постъпленията от:
1. местни данъци;
2. местни такси;
3. предоставяните от общината услуги и права;
4. управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;
7. постъпления от приватизация.
 
Чл. 8. (1) Постъпленията не са целеви и служат за покриване на плащанията.
(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.
(3) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват  съгласно клаузите на сключените договори.
 
Чл. 9. (1)Разходите по бюджета се  класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.
(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейност.
(3) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.
(4) Постъпленията от приватизацията могат да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
 
Чл.10.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.
(2) Бюджетният процес се управлява от Общинския съвет и кмета на общината.
 
 
 
Раздел  ІІ
Фискални правила
 
Чл. 11.Общинският съвет и кметът при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.
 
Чл. 12.Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.
 
Чл. 13.(1)  Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.
(2)  По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при  компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.
(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на общината,  се компенсират с мерки  за трайно намаляване на  разходите.
 
Чл. 14.(1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто  от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главници, лихви,такси, комисионни и други плащания по поетия  от  общината дълг.
(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на  размера, определен по ал. 1.
(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни  безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор „Държавно управление“.
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.
 
Чл.15. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година  общинският съвет определя:
1.Максималния размер на новия общински дълг;
2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. Максималния размер  на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.
 
Чл. 16.  Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.
 
 
 
Раздел ІІІ
Структура на общинския бюджет
 
Чл.17. (1) Общинският бюджет включва:
1. приходи от:
а) местни данъци – при условие, по ред и в граници, установени със закон;
б)  такси – при условия  и по ред, установени със закон;
в)  услуги и права, предоставяни от общината;
г)  разпореждане с общинска собственост;
д)  глоби и имуществени санкции;
е)  лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
з) помощи и дарения.
2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и  във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи.
3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
4. бюджетно салдо;
5. финансиране.
 
Чл. 18.  (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства  не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.
(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.
Чл. 19.Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната  общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.
Приложение № 1
 
Раздел ІV
Взаимоотношения на общинския бюджет
с държавния бюджет и с други бюджети и сметки
 
Чл. 20.(1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за  държавния бюджет за съответната година.
(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на  друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.
Чл. 21.(1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:
            1.  Трансфери за :
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
 г) други целеви разходи;
д) финансови компенсации от държавата;
            2. временни безлихвени заеми.
            (2)  В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки  за средства от Европейския съюз.
            (3) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за съответната година  и/или с акт  на Министерския съвет.
            (4) Средствата по ал. 1, т.1, букви „а“, „б“ и „в“ се предоставят в срокове,  определени  със Закона за държавния бюджет за съответната година.
Чл. 22.(1) Държавата финансира делегираните на общината  държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.
(2) Общата субсидия за финансиране  на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.
Чл. 23.Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината. Механизмът за  разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.
Чл. 24.(1)  Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмът за  неговото разпределение по общини се определят от Закона за държавния бюджет за съответната година.
            (2)   Проектът на Механизма по ал. 1 се съгласува с Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 25.  (1) При извършване  на промени по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с  централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на  министъра на финансите.
            (2)  Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.
 
Раздел V
Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности
за следващите три години и на общинския бюджет
Чл. 26. (1) Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от  Закона за публичните финанси.
            (2)  В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
            1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;
            2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
            3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14  от Закона за публичните финанси за контролираните  от общината лица, които попадат  в подсектор „Местно управление“ и чийто операции и средства не са включени в общинския бюджет;
            4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента на общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
               5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4  от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на  съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
            (3) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията по ал. 2.
 (4)  Министерството на финансите може да изисква от съответната община да му предостави информация по ал. 2.
 
Чл. 27. (1) Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината на базата на:
            1. указанията по чл. 67, ал. 6 и по чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
            2.  допусканията за развитието на района;
            3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината  и общинския план за развитие;
            4. фискалните правила и ограничения,определени в Закона за публичните финанси;
            5. предложенията на местната общност;
            6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, както и на  бюджетните организации с общинска собственост.
            (2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.
            (3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите  бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.
       Чл. 28.  Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по  чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на кметовете  на кметства и териториални  дирекции на базата:
            1. одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините;
            2. разпределението на дейностите и определените  натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните  специални закони;
            3. разчитане на средства  за съфинансиране и/или авансово финансиране  на проекти  по Европейски програми;
            4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
            5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
            6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на  нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
            7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
            8. други бюджетни, отчетни  и статистически показатели на касова и  начислена основа;
            9. други оценки и прогнози.
(2)  Кметът на общината представя проекта на бюджет  за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства  за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.
            (3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с  указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, от индикативен  годишен разчет за сметките  за средства  от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
            (4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства  от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси в срок до 20работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.
 
Раздел VІ
Приемане на бюджета на общината
Чл. 29. (1) Проектът на бюджета се разглежда от общинския съвет.
           (2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал.1 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за общината показатели и разпоредби.
            (3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:
            1. максималния размер на новите  задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на  годината    задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните  четири години; ограничението не се  прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
            2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината  поети ангажименти за разходи не  могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за  последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка  на помощи и дарения;
3. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
            4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
            5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
            6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година,  по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
            7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
            8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
            9. актуализирана бюджетна прогноза;
            (4) Целевата субсидия за капиталови разходи по  ал. 3, т.5, определена от Закона за държавния бюджет за съответната година , може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности.   За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се  одобрява с решение на общинския съвет.
            (5) Със Закона за държавния бюджет за съответната година  може да се  определи:
            1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т.1 и 2;
            2. общинските бюджети да включват и други показатели.
            (6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се  утвърждава от кмета на общината.
Чл. 30.С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или  неотложни разходи в размер на до 10 на сто от общия размер на разходите на общината.
Чл. 31.По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.
Чл. 32.Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след  приемането му от общинския съвет. Бюджетът на  общината си предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок  до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя информацията  за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от  Закона за публичните финанси по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 33.(1)В случай, че до началото на бюджетната година не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при  спазване на  фискалните правила по Закона за публичните финанси.
            (2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е  приет от Народното събрание, за периода до  приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности  се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.
 
Раздел VІІ
Изпълнение на общинския бюджет
Чл. 34. (1) Изпълнението на бюджета на общината  се организира от кмета на общината.
(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година  общинския съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени средства.
            (3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както итези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.
Чл. 35.(1) Приходите по бюджета на  общината се събират от общинската администрация, освен когато със  закон е предвидено друго.
            (2) Приходите от приватизация постъпват по бюджета на общината, като  наличните остатъци по сметките за постъпления от общинската приватизация към 31.12.2013 година се прехвърлят като трансфер по бюджета на общината до 31.01.2014 година.
            (3) Прехвърлените по бюджета на общината налични остатъци от закритите извънбюджетни средства за приватизация, както и постъпленията от приватизация могат да се разходват чрез общинския бюджет, включително и за финансиране  на общинските органи, дейности и структури, свързани с приватизационния процес по прилаганите до  влизане в сила  на Закона за публичните финанси /ЗПФ/ ред и правила за съответните общински извънбюджетни сметки, органи, дейности и структури /§ 12, ал.4 от ПЗР на ЗПФ/.
Чл. 36.(1) Промени по бюджета на общината през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и реда на Закона за публичните финанси и на Закона  за държавния бюджет за съответната година.
            (2) Промените по бюджета на общината , извън тези по чл. 56, ал. 2 от  Закона за публичните финанси, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на  ограниченията по чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните  финанси.
            (3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели  на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със  средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените  се одобряват само в рамките на бюджетната година.
            (4) Кметът на общината отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите  на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
            (5) С настоящата Наредба /в  Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и  контрол на  показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси.
            Чл. 37.(1)Общинският съвет може да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени.
            1. в частта за делегираните от държавата дейности  - между  утвърдените показатели за разходите в рамките  на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се  нарушават стандартите  за делегираните от държавата дейности и няма  просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
            2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на  една дейност или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;
            (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.
            (3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на  промените по ал. 1.
            (4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал.5 от Закона за публичните финанси, кметът представя на общинския съвет актуализирано разпределение  на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.
Чл. 38. Временно свободните средства  по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните  дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за  публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата  в края на  годината.
Чл. 39.(1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.
            (2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и  за погасяване на  ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и  техническата инфраструктура.
             (3)  Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка  на поемането на дългосрочен дълг от общината.
Чл. 40. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са  предвидени в годишния бюджет на общината.
Чл. 41(1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.
              (2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.
              (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със Закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.
Чл. 42.(1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при  нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
               (2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване на дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.
 
 
Раздел VІІІ
Отчет на общинския бюджет
 
 
Чл.43. (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от общинския съвет.Кметът представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.
            (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
            1.  отчет за изпълнението  на сметките  за средства от Европейския съюз;
            2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 и3 от Закона за публичните финанси;
            3. друга отчетна информация.
(3)  В доклада  по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и  за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
            (4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително  на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение №1.
            (5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.
 
Чл. 44. Разчетите за сметките за средства  от Европейския съюз на общините се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен с настоящата Наредба  /Раздел IX/.
Чл. 45.(1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на :
            1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
            2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор”Местно управление” и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
            3.съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси.
            (2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието в срок да 30 септември.
            (3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал.1, т. 1.
            (4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал. , т. 2 и 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и за идентифицирането, измерването  и класифицирането на ефектите върху общинските финанси.
            (5) Кметът на общината представя информацията по ал. 1, т. 2 и 3 в Министерството на финансите.
            (6) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на  бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от общинския съвет на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на страницата на общината.
 
 
Раздел IX
Средства от Европейския съюз и чужди средства
 
Чл. 46.(1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от общината и нейните разпоредители с бюджетни средства чрез сметки за средства от Европейския съюз.
            (2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.
            (3) Средствата от Европейския съюз и свързаното стях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на общината, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.
            (4) Министърът на финансите може да определи режим на сметките за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми и договори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.  
            (5) Общината и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.
 
Чл. 47.(1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.
            (2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.
            (3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
 
Чл. 48. (1) Сметките за средства  от Европейския съюз се съставят в български левове.
            (2) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават и актуализират от общинския съвет
            (3) Чрез сметката за средства от Европейския съюз на общината може да се извършва и авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз под формата на безлихвени заеми, гласувани от общинския съвет.
            (4) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината с решение на общинския съвет.
            (5) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
(6)В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с ДДС 07/2008 г. на Министерство на финансите.
            При съставяне на индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз, следва да се включи следната информация:
            1. Проект /наименование/;
            2. Източник на финансиране;
            3. Година начало-край;
            4. Сметна стойност – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;
            5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т. Ч. По източници безвъзмездна  финансова  помощ и собствен принос на общината;
            (8) Информация за инвестиционни проекти в  процес на подготовка и в процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от общината:
            1. Проект /наименование/;
            2. Източник на финансиране;
            3. Година начало-край;
            4. Сметна документация – в т. Ч. По източници безвъзмездна помощ и собствен принос на общината;
            5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т.ч. по източници безвъзмездна  финансова помощ и собствен принос на общината.
 
Чл. 49. Разпоредители със  сметки за средства от Европейския съюз са ръководителите на  бюджетни организации, в съответствие с ал. 5 на чл. 47 от Наредбата.
 
Чл. 50.(1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по редана Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително и в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по дружи международни програми и договори.
            (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.
 
 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Наредбата се приема от общинския съвет на основание чл. 82, ал. (1) от Закона за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014 г.
§ 2. Настоящата Наредба е приета на заседание на общински съвет Тутракан с Решение №……./…………..2013 г.
§ 3. Настоящата Наредба отнамя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан, приета от Общински съвет Тутракан с Решение № 47 по Протокол №3/22.12.2011 г.
§ 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1  към чл. 28, ал. 2 и чл. 43, ал.4 от настоящата Наредба
 
 
 
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА  ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
 
 
I.                        Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет
1.      Проектът за общински бюджет се публикува  на страницата на общината и в местната преса в срок до 30 ноември .
2.      Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
3.       До 30 ноември в местните средства за масово осведомяване и на интернет страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за  общински бюджет.
4.      Най малко 7 дни след датата на публикуване на поканата за публичното обсъждане се провеждане от  кмета  публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година..
5.      Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
6.       Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
7.      Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
8.      За постъпилите предложения по  т. 7 и предложенията, направени по време на  публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му  на заседание на общинския съвет.
 
 
 
II. Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет
1.      Отчетът за изпълнението и  приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на общината.
2.      Срокът за приемане от общинския съвет на отчета за изпълнение и приключване на  годишния общински бюджет за съответната година е 31 декември на следващата година.
3.      Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се представя на участниците в обсъждането.
4.      Изготвя се и се  публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на отчета.
5.      Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
6.      Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и другилица.
7.      Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
8.      За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 към чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
 
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
 
/свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/
 
1.      Общината изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
2.       Общинският съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
3.      Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят на общината справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
4.      Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с указание ДДС № 4/01.04.2010.г. на Министерството на финансите.
 
Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа  на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) прибъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице - получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.).
 
5.      Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
6.      Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
7.      Разходите за консумативи (вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8.      За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от  средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва  да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
9.      При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.