Обяснителна записка към Проектобюджет 2014

25/11/2013
Проектобюджет 2014
 
 
Информацията за проектобюджет 2014 на община Тутракан е представена в табличен вид и съдържа данни за очакваните приходи и предстоящите разходи, които очаква  да извърши общината през 2014 г.
В приходната част на бюджетната рамка са отразени постъпления от централния бюджет и очаквани приходи от местни данъци, такси и цени на услугите.
В проектно бюджетната рамка  на  приходите не са разчетени средствата от преходния остатък от 2013 г.
Приходната част на бюджета е разработена при запазване размера на данъците и цената на услугите спрямо 2013 г.
В разходната част на проекта са разчетени средства по дейности ,  които общината ще предоставя през 2014 г. 
Разпределението е съобразено с характера на дейностите – държавен и общински и източника и предназначението на приходите – от централния бюджет и собствени приходи.
При формиране на разхода на дейностите държавен характер са разчетени средства от централния бюджет – обща допълваща субсидия а при дейностите общински характер, разходите са разчетени съобразно с размера на очакваните постъпления от собствени приходи и общата изравнителна субсидия, предоставена от централния бюджет за подпомагане на  тези дейности.
При формирането на разходната рамка на бюджета не е отразено влиянието на преходния остатък от 2013 г.
Капиталови разходи – През 2014 г. общината разчита средства за капиталови разходи в размер на 459 500 лв.,основно насочени към ремонт на общинска пътна мрежа и подобряване на инфраструктурата в общината.
През 2014 г. общината насочва капиталовата си политика към усвояване на средства от  европейския съюз чрез реализиране на действащите програми и проекти, както и чрез нови.
Собствения дял, необходим за реализиране на тези програми и проекти е предвидено да се осигури чрез безлихвени заеми от ДФЗ, от фонд ФЛАГ, от финансов ресурс, който общината очаква да и бъде възстановен от вече приключили проекти..
Общината е заявила предварителни намерения пред фонд ФЛАГ за ползване на заемни средства за изпълнение на проекти в размер на 1 240 000 лв.
Проекто бюджетът на общината  е отворен за коментари и предложения от общността .
 
 
 
 
                                   Кмет на Община Тутракан:………П/П………
                                                                                  / д- р Д.Стефанов /