Проекто Бюджет 2014

25/11/2013
ОБЩИНА ТУТРАКАН
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014
       
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ §§ БЮДЖЕТ 2013 ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014
1 2 3 4
ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР      
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 4 166 032 4 220 112
           а/обща допълваща субсидия 3111 4 166 032 4 220 112
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: С ЦБ   4 166 032 4 220 112
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:   4 166 032 4 220 112
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР      
Патентен данък 103 20 000 20 000
Имуществени данъци 1300 529 000 522 000
     -данък върху недвижимите имоти 1301 105 000 110 000
     -данък върху превозните средства 1303 210 000 210 000
     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 212 000 200 000
     -туристически данък 1308 2 000 2 000
Други данъци/пътен данък от мин. години/  2000 500 500
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   549 500 542 500
Приходи и доходи от собственост 2400 429 500 400 000
     -приходи от наеми на имущество 2405 73 000 73 000
     -приходи от наеми на земя 2406 349 500 320 000
     -дивидент 2407 7 000 7 000
Общински такси 2700 815 500 817 500
     -за ползване на детски градини 2701 120 000 120 000
     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 14 000 14 000
     -за битови отпадъци 2707 534 000 534 000
     -за други по образованието - одк такси 2708 10 000 10 000
     -за технически услуги 2710 30 000 31 000
     -за административни услуги 2711 56 000 56 000
     -за гробни места 2715 500 500
     -за притежаване на куче 2717 3 000 3 000
     -други общински такси 2729 48 000
       
       
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ §§ БЮДЖЕТ 2013 ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014
1 2 3 4
Глоби и административни наказания 2800 50 000 60 000
     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 50 000 60 000
Други неданъчни приходи 3600 5 000 5 000
     -други общински такси 3619 5 000 5 000
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -145 100 -78 000
    -внесен ДДС  3701 -124 400 -60 000
    -внесен данък 3702 -20 700 -18 000
Приходи от продажба на общинско имущество 4000 605 900 25 000
     -приходи от продажба на сгради - жилища 4022 36 000 25 000
     - приходи от продажба на НДА 4030 198 700 0
    - приходи от продажба на земи 4040 371 200 0
Приходи от  концесии 4100 7 400 9 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   1 768 200 1 238 500
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   2 317 700 1 781 000
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ      
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3110 1 235 800 1 334 900
           а/обща изравнителна субсидия 3112 940 400 988 400
           б/ обща изр.суб. За снегопочистване  3112 32 700 32 700
           в/ целева субсидия за капиталови разходи 3113 262 700 313 800
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ   1 235 800 1 334 900
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100 -101 750 -220 000
Предоставени трансфери община Рс по план-см 6102 -101 750 -220 000
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6200 -38 026 4 994
Получени трансфери приватизация 6201 0 4 994
Предоставени трансфери 6202 -38 026  
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   3 413 724 2 900 894
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   7 579 756 7 121 006
       
       
       
       
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                       ПО ДЕЙНОСТИ §§ БЮДЖЕТ 2013 ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014
1 2 3 4
ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР      
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ   624000 623 100
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ   72410 80 889
ОБРАЗОВАНИЕ   2819123 2 815 582
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ    97868 86 841
СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ   236240 245 800
КУЛТУРА   316391 367 900
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   4 166 032 4 220 112
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                       ПО ДЕЙНОСТИ §§ БЮДЖЕТ 2013 ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР      
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-издръжка 122 479 077 526 000
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 123 73 240 80 000
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ-издръжка 311 315 000 312 500
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 337 60 000 59 200
ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ 412 30 000 0
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 525 42 000 47 000
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 532 40 000 37 500
ВиК 603 4 000 3 000
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ 604 100 000 117 500
ИЗГР.ПОДДЪРЖ. И РЕМОНТ НА УЛ.МРЕЖА 606 70 000 69 400
ДР.ДЕЙН. по ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО и РЕГ.РАЗВИТИЕ 619 50 000 50 500
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 622 40 000 51 800
ЧИСТОТА 623 495 474 514 500
СПОРТНИ БАЗИ  714 50 000 49 400
Р Т В 741 14 700 14 700
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ  745 33 000 34 100
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА 759 66 150 66 100
У-НИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНE  ДЕЙН.  по ТРАНСП. 831 6 000 6 000
СЛУЖБИ и ДЕЙН. ПОДД.,РЕМОНТ и ИЗГР. на ПЪТИЩА 832 17 300 17 300
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 832 32 700 32 700
ИЗОЛАТОР 878 16 770 16 790
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА 898 121 000 124 710
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ   888 778 459 500
ДОФИНАНСИРАНЕ  ОБЩ АДМИНИСТРАЦИЯ. 122 165 370 171 070
ДОФИНАНСИРАНЕ УЧИЛИЩА 322 18 970 22 496
ДОФИНАНСИРАНЕ ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ 326 1 626 1 335
ДОФИН. КАП.Р-ДИ ДЕЛ.Д/СТИ 540 6 600 15 793
РЕЗЕРВ   175 969 0
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   3 413 724 2 900 894
 ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА     7 121 006
                Кмет на Община Тутракан :д-р Д.Стефанов