Заповед № 2721/ 25.11.2013г.

26/11/2013
З   А   П   О   В   Е   Д
 
2721/ 25.11.2013г.
гр. Тутракан
 
 
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16 ал. 2, т. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан,
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
Единична цена за 2014 г. на контейнер за битови отпадъци тип „Бобър” с обем 1,1 м3., както следва:
               I.      За нежилищни имоти на фирми в гр. Тутракан 1464,85лв. с включен ДДС годишно.
            II.      За нежилищни имоти на фирми в селата от община Тутракан 744,65лв. с включен ДДС годишно.
 
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
 
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
 
 
 
                                                            Кмет на Община Тутракан:………../п/………...
ДС/АБ/ВТ                                                                                   /д-р Д. Стефанов/