Заповед № 2711/ 21.11.2013 г.

25/11/2013
З А П О В Е Д
 
2711/ 21.11.2013 г.
 
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писма с изходящи номера1 – 1367 – 3 / 06.11.2013 г. и 1 – 1367 – 4 / 06.11.2013 г., и Заповед № ОКД – 02 - 33 / 06.11.2013 г.на Областния управител на област Силистра, предвид Протокол от проведено на 11.11.2013 г. заседание на епизоотичната комисия при Община Тутракан,
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. Задължения на собствениците на животни (кучета и котки), кметовете и кметските наместници по населени места, ветеринарномедицинските органи и частнопрактикуващите ветеринарни лекари, съгласно Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните:
1. Собствениците на кучета и котки:
а/ да регистрират притежаваните от тях кучета, съгласно чл. 122 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
б/ да представят кучетата си на ветеринарномедицински специалист за обезпаразитяване и за ваксинация срещу болестта бяс;
в/ в случай на смърт да ги загробват на места, определени от кметствата и кметските наместничества извън селищата;
г/ при смърт на куче или котка, за която има съмнение, че е причинена от болестта бяс, да запазват трупа и незабавно да уведомяват ветеринарномедицинските власти за населеното място при ОДБХ Силистра – Тутракан.
2. Кметовете и кметските наместници по населени места:
а/ да актуализират регистъра на домашните кучета на територията на населените места;
б/ да  налагат санкции на собствениците при евентуален отказ за регистрация на домашни кучета;
в/ да организират информационна кампания относно необходимостта от маркиране, ваксиниране и обезпаразитяване на домашните кучета;
г/ да определят места за загробване на умрелите домашни животни, като труповете се заравят заедно с кожите след вземане на материал за лабораторно изследване;
д/ да определят места за изложби, състезания и други обществени прояви с кучета и котки, като ги съгласуват с държавните ветеринарномедицински власти.
 
ІІ. Общи мерки:
  1. Да се организира информационна кампания чрез местните средства за масова
информация, чрез която да се информира населението за опасността от болестта, най – важните клинични признаци на беса и предпазните мерки, които се предприемат в случай на съмнение за бяс по животните:
-              Лица, които забележат промени в поведението на дивите животни –
дезориентация воколната среда, загубване на чувството за страх от човека, навлизане в населените места или необичайна агресивност, по възможност да убиват животното, без да влизат в контакт с него и незабавно да уведомяват ОДБХ Силистра - Тутракан, независимо дали са успели да убият животното или не.
  1. Да се организира вземане и изпращане на проби от:
1/ всички съмнителни за болестта бяс умрели на пасищата домашни животни;
2/ всички умрели в приютите кучета;
3/ всички умрели в и извън населените места кучета и котки;
4/ всички съмнително болни от бяс животни (диви и домашни);
5/ всички намерени на пътя сгазени от транспортни средства хищни и всеядни
бозайници.
  1. Лицата, намерили трупове на диви животни, незабавно да уведомяват ОДБХ
Силистра –Тутракан и труповете да се заравят заедно с кожите след вземане на материал за лабораторно изследване.
  1. Да се извърши орална ваксинация на лисиците в региона с активното участие на
НЛРС иНУГ, в изпълнение на разпорежданията на чл. 19 от Наредба 23 от 17.05.2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните на МЗХ.
 
            Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
 
 
Кмет на Община Тутракан: ……… /п/ ………..
ДС/ВТ                                                                                                              /д – р Д. Стефанов/