Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан Приета с Решение № 64 от 29.01.2008г.

25/11/2013
МОТИВИ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА
 
Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан
Приета с Решение № 64 от 29.01.2008г.
 
 
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail : tutrakan@b-trust.orgили в деловодството на Община Тутракан на адрес : гр.Тутракан ул.:Трансмариска: № 31
 
 
 
Мотиви
С решение № 64 от 29.01.2008г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан. Тази наредба определя размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
 
През 2013г. Народното събрание извърши промени в Закона за местните данъци и такси ( Д.в. бр.61 и бр.101 ). Съгласно направените промени в Закона следва да се извърши актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан за 2014г.
            Предложение Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.
 
1.      В чл.7 се създава нова ал.4 – „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.”
2.      Чл.45 се изменя по следния начин:
Нова ал.1 За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kWвключително, снабдени с действащи катализаторни устройства и не съответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6”, „EEV”, определеният по чл.41 ал.1 данък се заплаща с 40 на сто намаление.”
Нова ал.2 „За превозните средства с мощност на двигателя до 74kWвключително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от определения по чл.41 ал.1 данък.”
Нова ал.3 „За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ EEV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл.41 ал.5, 6, 7 и 13 данък.
Нова ал.4 „ Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”
 
Алинея 2 става алинея 5.
           
            3. Промените в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2014г.