Обявление № 41/18. 11 . 2013 год.

18/11/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 41/18. 11 . 2013 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на Румен Радков Топалов  собственик на поземлен имот /ПИ/  с идентификатор  73496. 501. 951е издадена Заповед № 2650/ 15.09.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект: Подробен устройствен план  /ПУП/- създаване на План за регулация  /ПР/ за поземлен имот с идентификатор  73496.501. 951 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008г. на АГКК гр.Со-фия, , в  кв. 101 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
 
 
 
                                                                                                                 Кмет
                                                                                                                 Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                                                 / д-р Д.Стефанов /