Обявление № 40/ 08. 11. 2013г.

8/11/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
 
№  40/ 08. 11. 2013г.
                                                                               
 
               На основание чл.140от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  06.11.2013г. е издадена виза за:
 
„Проект за  жилищна сграда”
 
от главния архитект на Община Тутракан.
 
Местонахождение: квартал – 55, УПИІ - 1900 по плана за улична регулация на гр.Тутракан    
                                  приет с Решение № 327 / 02.02.2006г. на Общ.съвет Тутракан. 
   Идентификатор на имота  № 73496. 501.1900 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Административен адрес:гр.Тутракан , ул.„Арда” № 11
 
Визата е издадена на  Станимир Костадинов Зузов
                                     гр.Тутракан, ул.„Силистра” № 1
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :………П/П….
                                                                                                                                        / д-р Д. Стефанов  /