Заповед № 2481 / 24.10.2013 г.

24/10/2013
З   А   П   О   В   Е   Д
 
№ 2481 / 24.10.2013 г.
гр. Тутракан
 
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. Организирано събиране и извозване на битови отпадъци през 2014 г. да се
извършва:
1. От всички имоти, намиращи се в регулационните граници на град Тутракан с изключение на имотите, регистрирани на следните адреси и/или заведени в отдел „Местни приходи” при Община Тутракан под следните партидни номера:
а) Ул. “Лудогорие” – имоти с номера: 5, 7, 9, 11, 11А, 10, 12, 14, 16, 18, 29и поземлен имот, заведен в отдел „Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 4509095580003;
б) Ул. “Марица” – имоти с номера: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 и 39;
в) Ул. “Иван Габровски”;
г) Ул. „Хемус” – имот с номер 9, заведен в отдел “Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 4608245586001;
д) Имота, заведен в отдел „Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 118012228001 към М111;
е) Поземлен имот номер 500.850 по кадастрална карта и регистри на гр. Тутракан, заведен в отдел “Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 6107285661002.
2.     От всички имоти на юридически лица, намиращи се извън
регулационните граници на град Тутракан, с изключение на имотите, разположени в местността “Къмпинга” в землището на град Тутракан.
3.     От имотите, намиращи се в регулационните граници на селата от община
Тутракан.
ІІ. Организираното събиране и извозване на битови отпадъци, визирано в точка І от настоящата заповед, да се извършва при спазване на следната честотав обслужването на съдовете за отпадъци:
1.     За гр. Тутракан през ден;
2.     За селата от община Тутракан един път седмично.
         ІІІ. От имота, заведен в отдел „Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 6601265603002, намиращ се в местността „Баша” в землището на гр. Тутракан, както и от имота, заведен в отдел „Местни приходи” при Община Тутракан под партиден номер 6601265603003, намиращ се в местността „Харманлъка” в землището на гр. Тутракан, организирано събиране и извозване на битови отпадъци през 2014 г. да не се извършва.
ІV. От имотите, намиращи се извън регулационните граници на селата от община Тутракан, организирано събиране и извозване на битови отпадъци през 2014г. да не се извършва.
 
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
 
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Копие от същата да се изложи на таблото за обществена информация в сградата на Общинска администрация – Тутракан. Заповедта да се публикува на интернет-страницата на Община Тутракан.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
 
 
 
                                                            Кмет на Община Тутракан:………П/П…………
ДС/АБ/ВТ                                                                                   /д-р Д. Стефанов/