Обявление № 37 / 22. 10 . 2013год.

22/10/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 37 /  22. 10 . 2013год.
 
        Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на   Венцислав  Константинов Керемедчиев на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № 2462/22.10.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване на ПУП- създаване на План за регулация за поземлен имот с идентификатор  73496.500.2756 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи в кв.47 по  ЗРП гр. Тутракан от 1976 год.                     
 
                                                                                                                                  Кмет  на
                                                                                                                                  Община Тутракан: ___________
                                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /