Обявление № 36 / 22. 10 . 2013год.

22/10/2013
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 36 /  22. 10 . 2013год.
 
        Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на   Елисавета Стефанова Тодорова  на  основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №2461/22.10.2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване на ПУП- създаване на План за регулация за поземлен имот с идентификатор  73496.501.2839 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софи в кв.52 по  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.      
 
                  
                                                                                                                              Кмет  на
                                                                                                                               Община Тутракан:  ___________
                                                                                                                                                 / д-р Д. Стефанов /