Заповед № 2063/29. 08. 2013 г.

8/10/2013
ЗАПОВЕД
  № 2063/29. 08. 2013 г.
 
Долуподписаният д-р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан след като разгледах Заявление с вх.рег № УТ- 1198/ 20. 08. 2013г. от Петя Василева Князова - Василева - зам.кмет ”Инвестиционни дейности и европроекти, и хуманитарни дейности”,  mриложените
към него  документи, договор за проектиране с вх.№Д-33/15.01.2013 и  писмено становище на Главния архитект на Община Тутракан
РАЗРЕШАВАМ:
         На „Гео-Чонов” ООД,  гр.Русе, ул.”Никола Палаузов” № 8 да изработят: „Подробен устройствен план /ПУП/ изменение на „План за регулация на улици и поземлени имоти, и за режим на застрояване /ПРЗ/”, съобразен с  действащите планове на гр.Тутракан за тази територия  – Кадастрална карта от 2008 год.;  ЗРП –Тутракан 1976 год.  и  ЗРП ”Кв. Рибарска махала” - Тутракан от 1991 год. за изграждане на обект: ”Културно – информационен център с експозиционна площ”. 
        Проекта да бъде изработен след като  се направи делба на имот 73496. 500. 855  по Кадастралната карта  на гр.Тутракан от 2008 год., публична общинска собственост с Акт № 28,  вписан в Служ. по  вписванията към РСТутракан с вх.рег.№1186, акт№177, т.ІІ/ 13.05. 2008 год.
         За новосъздаденият имот да се отреди УПИ, като  регулационните линии  бъдат  поставени  в съответствие с имотните  граници.
        Предложенито за ПУП-ИПРЗ попада върху терен, който съгласно действащия ЗРП / Застроителен и регулационен план/ на гр.Тутракан от 1976 год. е предвиден за: „Зелени площи за широко обществено ползване”, територия  представляваща  буферна  зона между р. Дунав и населено  място гр.Тутракан,  ул.”Рибарска”да се промени Устройствената зона.
           Да се изпълнят изискванията на ЗУТ,  Наредба № 8/ 14.06.2001год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,  Наредба  № 7 /22.12.2003 год.  за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
           Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра - оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, aи/или zem  и dwgформат.
 
            Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                                                                         КМЕТ  НА
                                                                                         ОБЩИНА ТУТРАКАН: ___П/П_____
                                                                                                                    / д-р Д.Стефанов /